Regulamin złożenia zamówienia

§ 1

Podstawowe pojęcia

 1. Zamawiający – Pełnoletnia osoba wypełniająca i wysyłająca przez kliknięcie przycisku “wysyłam i składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” formularz zamówienia na stronie www.mebletrabka.pl/zamowienie. W celu złożenia zamówienia zamawiający akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Przyjmujący zamówienie – Stolarstwo Meblowe Mieczysław Trąbka, Palcza 224, 34-211 Budzów, NIP: 552-10-22-739, REGON: 70148389.
 3. Formularz zamówienia – formularz zamówienia znajdujący się pod adresem www.mebletrabka.pl/zamowienie , który wypełnia zamawiający w celu złożenia zamówienia.
 4. Potwierdzenie zamówienia – Potwierdzenie zamówienia wysłane mailowo przez przyjmującego zamówienie na adres e-mail podany przez zamawiającego w formularzu zamówienia.
 5. Wpłynięcie zadatku – data wpłynięcia zadatku na podany w potwierdzeniu zamówienia numer konta lub wysłanie przez zamawiającego potwierdzenia przelewu na adres: info@mebletrabka.pl.

§ 2

Składanie i realizacja zamówienia na wykonanie usługi
według wytycznych zamawiającego

 

 1. Zamawiający, dokonuje zamówienia poprzez wypełnienie oraz wysłanie za pomocą kliknięcia w przycisk “wysyłam i składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” formularza dostępnego na stronie www.mebletrabka.pl/zamowienie.
 2. Wysłanie formularza poprzez kliknięcie w przycisk “wysyłam i składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zobowiązuje zamawiającego do zapłacenia zadatku przelewem na numer konta wysłany w potwierdzeniu zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia oraz ceny podanej w formularzu pomniejszonej o zadatek najpóźniej 2 dni licząc od ostatniego dnia montażu mebli gotówką lub przelewem. potwierdzonych potwierdzeniem zamówienia na numer konta wysłany w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Umowa pomiędzy zamawiającym a przyjmującym zamówienie zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez przyjmującego zamówienie danych wysłanych w formularzu. Potwierdzenie to zostaje wysłane niezwłocznie przez przyjmującego zamówienie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Po potwierdzeniu zamówienia przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci wykonania mebli podanych w zamówieniu.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z przyjmującym zamówienie w szczególności do umożliwienia dokonania pomiarów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia i wykonania projektu.
 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie zamówienia w momencie wpłynięcia zadatku na numer podany w potwierdzeniu zamówienia.
 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się ukończyć zamówienie do terminu podanego w zamówieniu oraz potwierdzonego przez potwierdzenie zamówienia w przypadku wpłynięcia zadatku nie później, niż 2 dni od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy wpłynięcie zadatku nastąpiło później, niż 2 dni od daty potwierdzenia zamówienia, każdy następny dzień wydłuża o dzień termin ukończenia zamówienia.
 8. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w pkt. 7 , jeżeli opóźnienie powstało z powodu zdarzeń niezależnych od Przyjmującego Zamówienie w tym z przyczyn tkwiących po stronie Zamawiającego.
 9. Zamawiający na dzień montażu mebli zobowiązuje się do przygotowania pustego pomieszczenia oraz do przygotowania przyłączy zgodnie z projektem mebli i informacji o przewodach elektrycznych , alarmowych itp. Rozprowadzonych w ścianach , podłogach , sufitach zabudowywanego wnętrza.

§ 2

Dane osobowe przekazane w formularzu zamówienia

 

 1. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.
 2. Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z żądaniem przedstawienia wykazu podmiotów, którym jego dane osobowe zostały udostępnione w celu prawidłowego wykonania umowy.

 

 

§ 3

Reklamacje

 1. Reklamacje nie obejmują:
  • wybarwienia drewna która może się różnić pod względem usłojenia np. blat dębowy a nogi bukowe, naturalne usłojenie drewna, sęki, biel, “nierówne słoje” itp.
  • różnicy odcieni między blatem z płyty MDF a nogami z drewna,
  • zarysowań wynikających z użytkowania mebli przez Kupującego lub niewłaściwego użytkowania tj. ubić, wgnieceń, pęknięć, zadrapań, rozdarć
  • zabrudzenia lub zła próba ich usunięcia,
  • szkody spowodowane przez zwierzęta domowe,
  • uszkodzenia wynikłe z złego montażu, przenoszenia i przewożenia wynikłe nie z winy gwaranta,
  • zmiana tonacji produktu wynikła z niewłaściwego nasłonecznienia lub ogrzewania przedmiotu np. bliskość kaloryfera, kominka lub ogrzewanie podłogowe,
  • zmiany wynikające z użytkowania mebli np. zarysowania, zabrudzenia, wgniecenia, podarcia itp.
  • zalanie produktów wodą, alkoholem, sokiem itp.• zła pielęgnacja powłok lakierniczych• niewłaściwa pielęgnacja tkani lub niewłaściwe usuwanie plam, pęknięcia i rozdarcie tkaniny, uszkodzenia mechaniczne itp.
  • sęki, słoje w drewnie świadczących o wykonaniu przedmiotu z litego drewna lub okleiny naturalnej.

 

§ 4

Zwroty

 1. Sprzedający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.